สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนลำทองหลาง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

ณ โรงเรียนลำทองหลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 
     

>>>>> ภาพกิจกรรม

ยุวเกษตรกรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง

ร่วมอบรมโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียน

ยุวเกษตรกรยกมือตอบคำถามชิงรางวัล

ยุวเกษตรกรร่วมกล่าวคำปฏิญานตน