ข้าวโพดเลี้ยงสัตว

 

 

   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากซึ่งจะออกในรูป

เนื้อสัตว์จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการส่งออกในรูปข้าวโพดเมล็ดและความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากที่มีการขยายการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นผลให้การส่งออกลดลงตามลำดับ

ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายใน และมีปริมาณไม่แน่นอนเนื่องจากการ

ผลิตขึ้นกับดินฟ้าอากาศทำให้มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความแห้งแล้งมากและพื้นที่ปลูกต้องแข่งขันกับ

พืชเศรษฐกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าเพื่อให้เพียงพอกับ

ความต้องการใช้ภายในทั้ง ๆ ที่ในอดีตไทยเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งของโลกและไทยมีศักยภาพ

ด้านการผลิตการตลาดที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดังนั้นจึงควรเร่งรัดการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นทัน

กับความต้องการใช้และมีเหลือส่งออก

แหล่งผลิตในประเทศทีสำคัญ

ภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ
ภาคกลาง ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี
ภาคตะวันตก ได้แก่ สุพรรณบุรีกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี

ฤดูปลูก แบ่งเป็น 2 ฤดู

ต้นฝน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ปลายฝน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด

การเตรียมดินปลูกข้าวโพด
วัตถุประสงค์ของการเตรียมดิน
- ผิวดินจะอ่อนตัว และห่อหุ้มเมล็ดข้าวโพดให้ชื้นอยู่เสมอ
- ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ดินเก็บความชื้นได้ดี
- ทำลายเหง้าวัชพืชให้แห้งตาย และฝังกลบซากวัชพืชเดิมให้จมดิน

1. ไถดะด้วยรถแทรกเตอร์ หรือแรงงานสัตว์ 1-2 ครั้ง ให้ลึก8-10 นิ้ว และตากดินไว้ 7-15 วัน
2. ไถแปร อีก 1-2 ครั้ง โดยไถขวางรอยเดิมของไถดะ
3. ปรับผิวดินให้เรียบ และเก็บวัชพืชโดยทำการพรวน การคราด
4. หลังจากนั้น ใช้รถแทรกเตอร์แถกร่องเพื่อเตรียมปลูกโดยจะใช้แรงคนหรือรถแทรกเตอร์ปลูกเลยก็ได้

 

การปลูกข้าวโพด

ควรหยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึก 2.5-3 นิ้ว ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด3 กิโลกรัมต่อไร่ ใน 1 ไร่ จะมีต้นข้าวโพดประมาณ 8,533ต้น ถ้าใช้อัตราและระยะปลูกดังนี้
1. ระยะปลูก 75X25 ซม. หยอด 2 เมล็ดต่อ 1 หลุม ถอนแยกเหลือ1 ต้นต่อ 1 หลุม
2. ระยะปลูก 75X50 ซม. หยอด 3 เมล็ดต่อ 1 หลุม ถอนแยกเหลือ2 ต้นต่อ 1 หลุม
3. ระยะปลูก 75X75 ซม. หยอด 4 เมล็ดต่อ 1 หลุม ถอนแยกเหลือ3 ต้นต่อ 1 หลุม

 

การใส่ปุ๋ย

ชนิดดิน สูตรปุ๋ย อัตรา (กิโลกรัมต่อไร่)
ดินเหนียวสีดำ 21-0-0 25-50
  46-0-0 10-20
ดินเหนียวสีแดง 16-20-0 25-50
  20-20-0 25-50
  18-22-0 25-50
ดินร่วน 16-20-0 25-50
  20-20-0 25-50
  16-16-8 30-60
ดินทราย 16-16-8 40-80

 

ข้อแนะนำ ควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการกำจัดศัตรูพืชเมื่อข้าวโพดอายุได้20-35 วัน หรือสูงแค่เข่า โดยใส่แบบโรยข้างแถวให้ห่างจากโคน

ต้นประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ดินกลบ

ความต้องการน้ำของข้าวโพด

ข้าวโพด เป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโตแต่ความต้องการน้ำจะสูงสุดในช่วงออกดอกและช่วงระยะต้นของการสร้างเมล็ด
ถ้าหากขาดน้ำ
- ในช่วงระยะการเจริญทางลำต้นและใบ ผลผลิตจะลดลง 25%
- ในช่วงระยะออกดอกตัวผู้-ออกไหม-เริ่มสร้างเมล็ด ผลผลิตจะลดลง50 %
- ในช่วงระยะหลังการสร้างเมล็ดเสร็จ ผลผลิตจะลดลง 21%
ศัตรูพืชที่สำคัญ

ได้แก่ เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ด้วงกุหลาบหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพดและหนู