จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

การปลูกพุทรานมสด

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ... การปลูกพุทรานมสด

วิทยากรประจำจุด ...

สถานที่ดำเนินการ ... บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล โป่งตาลอง

อำเภอ ปากช่อง  จังหวัด  นครราชสีมา โทรศัพท์ ...

ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ...2... ปี

ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ... ตลอดปี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ อักษรวงษ์ศิลป์

เบอร์โทร...

รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ