การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  เรื่อง

    การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง (มะม่วงแช่อิ่ม)

โดย นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน

ภาพประกอบ -----> ดาวโหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่

 
     

 

 

เอกสารการจัดการความรู้( Knowledge  Management )


.  ชื่อเรื่อง            การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง(มะม่วงแช่อิ่ม)


.  ผู้ร่วมดำเนินการจัดการความรู้
๒.๑  นายอนุสรณ์  ฉมารัตน์           เกษตรอำเภอปากช่อง
๒.๒  นางสาวเพ็ญพิมล  ดีสวน      ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๒.๓  เจ้าขององค์ความรู้  


 ชื่อ- สกุล  นางชินพร   ณิลังโส   
 ที่อยู่  : ๙  หมู่  ๔  ตำบลหนองน้ำแดง   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
             การศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่  ๖


.  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจัดการความรู้    วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


.  สถานที่ดำเนินการจัดการความรู้              ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง  บ้านเลขที่  ๙  หมู่  ๔  บ้านวะกะเจียว  ตำบลหนองน้ำแดง    อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


.  บทนำ
  ตำบลหนองน้ำแดงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่องที่มีการปลูกไม้ผลหลายชนิดมะม่วงแก้วเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง

ที่เกษตรกรมีการปลูกมาก  ทำให้ผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน  -  เดือนพฤษภาคม  จะมีผลผลิตออกจำนวนมากล้นตลาด ทำให้ราคามะม่วงแก้วมีราคาถูก ไม่มีตลาดรองรับ ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย  เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง  เมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  และขอจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง  ขึ้นเมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  มีสมาชิกทั้งหมด  ๓๐  คน เพื่อดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากมะม่วงแก้ว
เช่น มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม  เป็นการเพิ่มมูลค่ามะม่วงแก้ว  และเป็นการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงแก้วล้นตลาด  ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

.  เนื้อหา
                ๖.๑  ขั้นตอนการทำมะม่วงแช่อิ่ม

วัสดุ-อุปกรณ์
                หม้อแสตนเลส  กะละมัง  ถาด  มีด  ถุงพลาสติก

วัตถุดิบ

มะม่วงดอง                           ๕            กก.
น้ำตาลทรายขาว                 ๑             กก.
เกลือ                                      ๑๐๐        กรัม
กรดซิตริก                             ๕            กรัม
น้ำสะอาด                              ๒            กก.


วิธีทำ

- นำมะม่วงดองล้างน้ำให้สะอาด
               
- นำมาปลอกเปลือกมะม่วงให้หมด หั่นเป็นชิ้นๆให้สวยงาม     

- ล้างให้สะอาดแล้วนำมาใส่ตระแกงผึ่งไว้พอหมาดพักไว้

- เตรียมน้ำเชื่อมแช่อิ่ม  ต้มให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็น

 - เทลงในมะม่วงที่เตรียมไว้ให้ท่วมพักไว้  ๑  คืน นำมะม่วงที่พักไว้บรรจุลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นนำเข้าแช่ตู้แช่เย็นเพื่อรอจำหน่าย
 - บรรจุมะม่วงลงในถุงๆละ  ๕๐๐  กรัม  ปิดถุงให้มิดชิด  ติดฉลาก

 จำหน่ายราคาถุงละ  ๘๐  บาท

 

.  สรุป

                                การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง  เป็นการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาแปรรูป  เนื่องจากอยู่ในช่วงผลผลิตมะม่วงมีมากล้นตลาด  ราคาตกต่ำ  ไม่สารถจำหน่ายได้ ทำให้เกิดการเน่าเสีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองน้ำแดงจึงได้รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา  และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้น  อีกทั้งทำให้เกิดรายได้เสริมในครัวเกษตรกร  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป

.  อ้างอิง

                                วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง   ที่ตั้งกลุ่ม ๙  หมู่  ๔ ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวโหลดไฟล์ .doc ได้ที่นี่

ไฟล์คำนำ

เรียบเรียงโดย

นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา