กระบวนการผลิตมะม่วงนอกฤดู

   
 

 

องค์ความรู้ด้านการปลูกพืช

@ Mangoes @

 

การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

มาตรฐาน GAP มะม่วง

คุณภาพการส่งมอบสินค้า

   

การผลิตมะม่วงนอกฤดูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วง ต.โป่งตาลอง จะเน้นที่คุณภาพของผลผลิตและกำหนดระยะเวลาส่งมอบ (Just in time) เป็นสำคัญ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 บำรุงต้น
หลังจากเก็บมะม่วงเสร็จ ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม ต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 20 กิโลกรัม หลังจากใส่ปุ๋ย 15 วัน ตัดแต่งกิ่ง


ขั้นตอนที่ 2 เร่งให้แตกใบอ่อน
ฉีดสารเร่งแตกใบอ่อน โดยใช้ไธโอยูเรีย 0.5% อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร


ขั้นตอนที่ 3 ดูแลใบอ่อน
ฉีดสารเคมีป้องกัน กำจัดโรค แมลง


ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการเจริญเติบโต
ราดสารพาโคลบิวทราโซล รอบโคนต้น ในระยะใบเพสลาด โดยขุดรอบโคนต้นลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ผสมสารฯตามคำแนะนำในฉลากกับน้ำสะอาด 1-2 ลิตร รดน้ำติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ใบมะม่วงแก่จัดฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อน ด้วยปุ๋ย สูตร 0-52-34


ขั้นตอนที่ 5 เร่งการออกดอก
หลังราดสาร 60-90 วัน ใช้โธโอยูเรีย หรือ โปรแตสเซี่ยมไนเตรท กระตุ้นให้เกิดตาดอก ประมาณ 7-14 วัน มะม่วงจะแทงช่อดอก

ขั้นตอนที่ 6 การดูแลช่อดอกและติดผลอ่อน
มะม่วงแทงช่อดอกยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร จนกระทั่งติดผลอ่อน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น ราดำ ให้ปุ๋ย 15-15-15 งดพ่นสารเคมีเมื่อดอกบานเต็มที่ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อแมลง ผึ้ง

ขั้นตอนที่ 7 การห่อผล
หลังจากติดผลอ่อน ประมาณ 45 วัน ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค เชื้อรา เพลี้ยแป้ง แล้วห่อผล โดยใช้ถุงคาร์บอน


ขั้นตอนที่ 8 การเก็บเกี่ยว
ก่อนการเก็บเกี่ยว 1เดือนงดการใช้สารเคมีทุกชนิด

 

 

ข้อสำคัญ ในการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออก ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


*ต้องมีแผนการผลิต การตลาด
*ต้นต้องสมบูรณ์ แข็งแรง มีการสะสมอาหาร
*ต้น ใบ ปราศจากโรคแมลง
*ราดสารคัลทาร์ฯ ในระยะใบเพสลาด
*ให้สารคัลทาร์ฯ ในอัตราที่เหมาะสมกับทรงพุ่ม
*เร่งการแตกช่อดอกในระยะที่เหมาะสม
*หลีกเลี่ยงการออกดอกในระยะฝนตกชุก
*บำรุง รักษาช่อดอกให้สมบูรณ์
*ห่อผล ป้องกันโรค แมลงเข้าทำลาย
*เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่เต็มที่
*งดการใช้สารเคมีทุกชนิดก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1 เดือน
*ไม่ใช้สารต้องห้าม ของประเทศคู่ค้าเด็ดขาด
*ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามกระบวนการ GAP

   
               
   

 

ผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

   


1. แหล่งน้ำสะอาด
-ใช้น้ำจากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีน้ำไหลผ่านคอกสัตว์ โรงเก็บสารเคมี โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม


2. ปลูกในพื้นที่ ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน -ไม่เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเก็บสารเคมีที่ทิ้งขยะทีมีสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต หรือโลหะตกค้าง

3.ใช้และเก็บปุ๋ยเคมี สารเคมี ถูกต้อง
-เก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนพืชให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เขียนป้ายชัดเจน


4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ
-ปฏิบัติและดูแลรักษาพืช ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมการผลิต

5. สำรวจศัตรูพืชและป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง
-สำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชและป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี


6. เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี
-เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุผลผลิตที่สะอาดและป้องกันการกระแทก

7. ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย
-ภาชนะสะอาด สถานที่เก็บรักษาผลผลิตสะอาดมีวัสดุปูพื้นขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้บอบช้ำ


8. จดบันทึกทุกขั้นตอน
-ข้อมูลการปลูก การใส่ปุ๋ย การพ่นยา ฯลฯ

 

การเก็บเกี่ยวและการตลาด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วง ตำบลโป่งตาลอง

1. ปฏิบัติการตามแผนการผลิต
2. เก็บเกี่ยวตามอายุ ตามเวลานัดหมาย
3. คนงานต้องมีความชำนาญ
4. เก็บและวางในภาชนะ ,ตะกร้า ด้วยมือ
5. ตะกร้า เครื่องมือต้องสะอาด ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อ
6. ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
7. แกะถุง คัดเกรด คัดขนาด
8. ห่อด้วยโฟมกันกะแทก
9.ต้องเป็นมะม่วงจากสวนที่ได้รับ GAP
10.ผลมะม่วงต้องห่อถุงกระดาษคาร์บอน
11. มะม่วงสด ทั้งผลมีขั้วติดยาวประมาณ 3-5 ซม.
12. ขนาดผลน้ำหนัก 300-550 กรัม
13. มีรอยตำหนิโดยธรรมชาติไม่เกิน 10 % ของพื้นที่ผิว
14.ไม่เป็นโรคแอนแทรกโนสและไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง
15.ไม่มีรอยซ้ำจากการขูดข่วน ตก กระแทกใดๆ หรือรอยยางกัด
16.ความแก่ประมาณ 85-90 %
17. การบรรจุตะกร้าใช้กระดาษรองก้นตะกร้า รองระหว่างชั้นของมะม่วง บรรจุไม่เกิน 3 ชั้นต่อตะกร้า น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 

สัญญาซื้อขาย


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วง ตำบลโป่งตาลอง
-กลุ่มทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทผู้รับซื้อปีต่อปี
-เชิญภาครัฐ เอกชน องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท เป็นสักขีพยาน
-ช่วงสัญญาซื้อขาย แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 เดือน กรกฎาคม –กันยายน ผลผลิตน้อย
น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ราคา 70 บาท/กก.
น้ำดอกไม้สีทอง ราคา 75 บาท/กก.
ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม-มกราคม ผลผลิตปกติ
น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ราคา 60 บาท/กก.
น้ำดอกไม้สีทอง ราคา 65 บาท/กก.
ช่วงที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ผลผลิตมีมาก
น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ราคา 45 บาท/กก.
น้ำดอกไม้สีทอง ราคา 50 บาท/กก.


การตลาด


ตลาดภายในประเทศ
-สี่มุมเมือง
-ตลาดไท
ตลาดต่างประเทศ
ทำสัญญาล่วงหน้ากับบริษัทส่งออก
-ญี่ปุ่น -เกาหลี
-สิงคโปร์ -ประเทศแถบยุโรป

คุณภาพการส่งมอบสินค้า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกตำบลโป่งตาลอง


-กลุ่มต้องรักษาคุณภาพของมะม่วง
ไม่มีสารพิษตกค้าง หากตรวจพบสารพิษกลุ่มจะรับผิดชอบ

-กลุ่มรักษามาตรฐาน คุณภาพของมะม่วง
= ความหวานอยู่ที่ 17 Brix
= น้ำหนักมะม่วงขนาดใหญ่ 351 กรัม ขึ้นไป
= น้ำหนักมะม่วงขนาดกลาง 300-350 กรัม
= ความแก่ที่ 85% ก่อนเก็บ ทดสอบโดยแช่น้ำเกลือ และการจมน้ำ
= ผิวสวย สด สะอาด ปราศจากตำหนิ
= รอยแผลโรคแมลง
= คราบยางมะม่วง ฝุ่น สิ่งสกปรก
= รอยซ้ำเกิดจากการกระแทก
= เนื้อมะม่วง สีสวย ไม่ช้ำ หอม หวาน น่ารับประทาน

-กลุ่มคัดมะม่วงให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 1,000 กิโลกรัมต่อเที่ยวส่ง

-สมาชิกผู้ขายต้องเป็นสวนที่ได้รับ GAP

-มะม่วงคัดออกไม่ควรเกิน 5 % ผู้ซื้อจะขายส่วนที่คัดออกในราคาตกเกรด


************